Adatkezelési Tájékoztató

Az oldal üzemeltetője:

  • Ementin Kft.
  • székhely: 1162 Budapest, Viola u. 65/1.
  • adószám: 14806603-2-42
  • telefon: +36 20 4199219
  • email: info@ementin.hu
  • Kapcsolattartó személy: Oláh Gergely

Az üzemeltető adatvédelmi tisztviselője a következő e-mail-címen vagy postacímen érhető el: 1162 Budapest, Viola u. 65/1.

Adatkezelései elveink megfelelnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) követelményeinek és összhangban vannak

az adatvédelemmel kapcsolatos további hatályos jogszabályokkal:

- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
- 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
- 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
- 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
- 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
- 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.)

Az adatkezelő adatai és az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

A GDPR, az EU tagállamokban irányadó más adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelemre vonatkozó más előírások szerint az adatkezelő:

Ementin Kft.

székhely: 1162 Budapest, Viola u. 65/1.

adószám: 14806603-2-42

telefon: +36 20 4199219

email: info@ementin.hu

Kapcsolattartó személy: Oláh Gergely

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője a következő e-mail-címen vagy postacímen érhető el: 1162 Budapest, Viola u. 65/1.

Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy az Ementin Kft. weboldalaira történő látogatásával egyidejűleg Ön elfogadja a következő feltételeket, melyek a böngészés teljes időtartamára és a felhasználás minden módjára nézve irányadóak. A leírtak ismeretét természetesnek vesszük, elolvasásuk elmulasztása nem képezheti semmilyen hivatkozás alapját. A jelen dokumentumban megjelenő közkeletűen használt fogalmakat (például link, website, weboldal, honlap, e-mail stb.) külön nem magyarázzuk, mivel ezeket a magyar internetes szaknyelv részeinek tekintjük, és természetesnek tartjuk az ilyen kifejezések jelentésének ismeretét, hiszen ezek az Internet használatához alapvetően szükséges fogalmak.

A minél egyszerűbb elérhetőség érdekében az Ementin Kft. weboldalai tartalmazhatnak olyan külső weboldalakra utaló hivatkozásokat, amelyeket harmadik személyek üzemeltetnek. Az ilyen külső weboldalak böngészésére a jelen használati feltételek hatálya már nem terjed ki. Kizárólag az Ön felelőssége, hogy a külső weboldalak meglátogatásakor az adott webhely használati feltételeit megismerje. Az Ementin Kft. nem vállal felelősséget a külső weboldalakon elérhető tartalomért. Valamely külső weboldalra utaló hivatkozás nem jelenti kifejezetten azt, hogy az Ementin Kft. támogatja az oldalt, vagy az ilyen weboldalak által bemutatott termékeket és szolgáltatásokat.

Az Ementin Kft. webrendszerének informatikai háttérszolgáltatója (ASP - Application Service Provider): Contabo GmbH (Címe: Aschauer Straße 32a, 81549 München, Deutschland). Az Ementin Kft. weboldalaira való látogatásával Ön vállalja, hogy az Contabo GmbH. szerverére Ön által bármilyen módon felvitt tartalom nem tartalmaz nyilvános közlésre alkalmatlan, valamint harmadik személyek jogait sértő, illetve önmagában bűncselekményt megvalósító részeket, továbbá mindent megtesz annak érdekében, hogy a tartalom elküldése előtt eltávolítsa a vírusokat, vagy más, a szerver rongálására alkalmas elemeket.

Az Ementin Kft. nem vállal felelősséget a felhasználók által weboldalaira küldött tartalomért. Minden esetben a tartalmat elhelyező személyt terheli a felelősség, amennyiben a felvitt tartalom, illetve annak nyilvánosságra hozatala harmadik személy jogait, vagy jogos érdekeit sérti. A jogsértő tartalmat elhelyező személyt kártérítési kötelezettség terheli, ha harmadik személy az Ementin Kft. ellen a felvitt tartalom miatt eljárást indít, vagy egyébként vele szemben igényt érvényesít. Az Ementin Kft. bármikor jogosult a felhasználók által felvitt tartalmat weboldalairól eltávolítani.

Az Ementin Kft. mindent megtesz felhasználói személyes adatainak védelméért. Jelen jogi nyilatkozat az ementinplus.hu webhely adatgyűjtési, adatkezelési, adatfeldolgozási és használati módját is ismerteti. Az Ementin Kft. más online vagy offline webhelyeire, kiadványaira vagy szolgáltatásaira nem érvényes. A webhely megnyitásával a felhasználó elfogadja az adatkezelés és az ementinplus.hu webhely használat jelen nyilatkozatban leírt feltételeit.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja szerint tároljuk és felhasználjuk az Ön személyes adatait és műszaki információkat, ahol ez szükséges a weboldalunkon történő visszaélések vagy más jogellenes magatartások megelőzése vagy vizsgálata érdekében. Ez történik közigazgatási hatóságok vagy bíróságok rendelkezése szerint annyiban, amennyiben ezt előírják részünkre a jogszabályok.

Kizárólag olyan szervezetek részére továbbítunk adatokat, amelyek az Európai Gazdasági Térségben telepedtek le és az EU-s adatvédelmi jogszabályok vonatkoznak rájuk vagy olyan szervezetek részére, amelyekre ezzel egyenértékű biztonsági szabályozás vonatkozik.

Weboldalunk működtetése és optimalizálása, valamint a szerződések teljesítése érdekében különböző szolgáltatókat bízunk meg, hogy a nevünkben teljesítsenek bizonyos feladatokat, (weboldal üzemeltetése, fizetési módok). Az egyes célokhoz gyűjtött információkat továbbítjuk ezen szolgáltatók részére (pl. név, cím, szakvizsga/képesítés).

Statisztikai, elemzési célból az adott eseményre jelentkezők egyes adatait (név, szakvizsga/képesítés) továbbítjuk a esemény szervezőjének (esemény alapadatoknál megnevezve) képviselőjének részére, melyhez a regisztráló jelen szabályzat elfogadásával hozzájárulását adja.

Harmadik felek részére a szerződés teljesítésének következő eseteiben továbbítjuk az adatokat, amely esetekben ezek a felek maguk felelnek az adatok felhasználásáért:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontjai szerint továbbíthatjuk a személyes adatait harmadik felek vagy közigazgatási szervek részére a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint, ha ez részünkre jogilag kötelező

Személyes adatok gyűjtése

Az Ementin Kft. szükség esetén személyazonosításra alkalmas adatokat kér a felhasználóktól, illetve olyan adatokat, amelyek segítségével felveheti a kapcsolatot a felhasználókkal egy adott szolgáltatás biztosítása végett, vagy egy kért tranzakció teljesítése érdekében. Ilyen szolgáltatások különösen, de nem kizárólagosan:

információnyújtás, ill. -kérés az Ementin Kft. szolgáltatásairól,

továbbképzés, konferencia, egyéb rendezvények

e-mail alapú hírlevelek

csatlakozás korlátozott hozzáférésű kiemelt webhelyhez vagy szolgáltatáshoz.

A kért személyes adatok között szerepelhetnek az Ementin Kft. tagjainak, munkatársainak, vagy bármely a honlapon regisztrált felhasználónak személyes adatai, mint például név, születési év, postai levelezési cím, elektronikus levelezési cím, honlap cím, telefonszám, szakmai munkásságra vonatkozó információk, munkáltatók adatai, azok elérhetőségei (cím, telefonszám, email, google-maps).

A webhely bizonyos esetekben rögzítheti a webhelylátogatás adatait, például az internetkapcsolathoz használt internetszolgáltató nevét és az IP-címet, a webhelylátogatás dátumát és időpontját, a webhely meglátogatott lapjainak nevét és a webhelyre érkezés közvetlen kiindulási pontjául szolgáló webhely internetes címét. Ezen az adatok megismerése által az Ementin Kft. fokozni kívánja a webhely működésének hatékonyságát, elemzi az aktuális trendeket és felügyeli a webhelyet, annak jogszerű működését. Bizonyos webhelyeink hardver- és szoftverinformációkat gyűjtenek a kért szolgáltatás biztosítása érdekében.

Az Ementin Kft. szakmai közösségén keresztül kapcsolat létesíthető az Ementin Kft. tagjaival, regisztrált felhasználóival, szakértőivel, kollégáival, ezáltal megoszthatók az egyéb információiról rendelkezésre álló legújabb hírek. Annak érdekében, hogy mások ártó szándékkal vagy nem megfelelő célból ne szerezhessék meg e-mail címét és egyéb személyes adatait, az Ementin Kft. azt tanácsolja, hogy hírcsoportok, csevegés vagy egyéb nyilvános fórumok alkalmazása esetén csak kellő körültekintéssel adja meg valódi e-mail címét és egyéb személyes adatait.

Weboldalunkon regisztrálhat személyes adatai megadásával. Ezeket az adatokat egy űrlapon adja meg, amely megküldésre kerül részünkre és ezeket az adatokat tároljuk. Az elvégzett regisztráció szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés előkészítéséhez és így a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapszik.

A szerződések megkötéséhez és teljesítéséhez szükségünk van kapcsolattartási adatokra: név, cím, számlázási cím, e-mail-cím, levelezési cím, pecsétszám, szakvizsga/képesítés és a választott fizetési módra vonatkozó információra.

Személyes adatok kezelése

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szolgál az adatkezelés alapjául, amelyhez beszerezzük az Ön hozzájárulását bizonyos adatkezelési célokra.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szabályozza, hogy a személyes adatok kezelhetők egy szerződés teljesítése érdekében, pl. egy szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosan. Ugyanez vonatkozik azokra az adatkezelési tevékenységekre is, amelyek szükségesek a szerződés megkötése előtti tevékenységekhez, mint pl. szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődések kezelése.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja olyan esetekben alkalmazandó, amikor jogi kötelezettség írja elő számunka az adatkezelést, például az adókötelezettségekkel kapcsolatosan.
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja tartalmazza, hogy személyes adatok kezelhetők az Ön vagy más természetes személyek létfontosságú érdekeinek védelmében.


A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja a saját jogos érdekünkre vonatkozik (harmadik személy szolgáltatók felé történő adatközlés, statisztikai elemzések, belépési kísérletek naplózása, stb.)

A webhelyen gyűjtött személyes adatokat az Ementin Kft. a webhely üzemeltetéséhez, valamint a felhasználók által kért vagy engedélyezett szolgáltatás(ok) vagy tranzakció(k) végrehajtásához használja.
E célból az Ementin Kft. a személyes adatok esetleges felhasználásával hatékonyabb ügyfélszolgálati tevékenységet folytathat, korszerűsítheti a webhelyet és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint egyszerűbbé teheti a webhely használatát. Ezáltal nincs szükség ugyanazon adatok ismételt beírására, és a webhely a felhasználók igényei és érdeklődési köre szerint testre is szabható.

Az Ementin Kft. kutatási célokra egyesíti a látogatási adatokat a név nélkül gyűjtött demográfiai adatokkal, és ezen összesített információt a webhely tartalmának megfelelő összeállítása érdekében használja fel. Személyre szabott tartalom szolgáltatása érdekében az Ementin Kft. a webhely egyes korlátozott hozzáférésű részein - a felhasználók előzetes hozzájárulásával - egyesíti a látogatási adatokat a személyes adatokkal. Ha valamely felhasználó nem adja beleegyezését, az Ementin Kft. nem nyújthat számára személyre szabott szolgáltatást, és nem egyesíti személyes adatait a látogatási adatokkal.

Hírlevél küldésekor vagy reklámcélú e-mailek küldésének engedélyezése után az Ementin Kft. testreszabott hivatkozások vagy hasonló megoldások segítségével nyomon követheti, hogy a felhasználók mely hivatkozásokra kattintanak az e-mailekben. Az így kapott információt összevetheti a személyes adatokkal, és célzottabb e-maileket vagy szolgáltatási ajánlatokat küldhet. Minden ilyen típusú e-mail természetesen tartalmaz egy, a hírlevél vagy a szolgáltatás lemondására szolgáló hivatkozást.

Hírlevelet csak előzetes hozzájárulásával, vagy jogszabályi feltételek fennállása esetén küldünk.

A hozzájárulásra a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 7. cikk vonatkozik.

Az Ementin Kft. bizonyos időközönként olyan e-maileket is küldhet felhasználóinak, amelyekben az Ementin Kft. alaptevékenységének tekinthető kérdésekről ad tájékoztatást, információkat, vagy technikai jellegű információkat tartalmaz. Az ementinplus.hu webhely egyes szolgáltatásai esetén az felhasználóval létesített kapcsolat a szolgáltatás velejárója. Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges regisztráció során más jellegű adatokat is kérünk látogatóinktól. Ezen adatok az Adatkezelő által meghatározott speciális tartalmakhoz való hozzáférést biztosítják, amely tartalmak nem nyilvánosak a honlap bármely látogatója számára, azaz harmadik fél számára speciális jogosultság megléte nélkül, nem hozzáférhetőek.

Opcionális szolgáltatásként minden regisztrált felhasználó (jogosultságának megfelelően szűkített módon elérhető információkkal) megkapja az Ementin Kft. szakmai e-hírlevelét, mely egyéni kérésre - postai úton, vagy elektronikus levélben eljuttatva a kérést az Ementin Kft. számára - lemondható.
Az ementinplus.hu webhely egyes szolgáltatásai segítségével a felhasználók nyilvánosan is megjeleníthetik bizonyos személyes adataikat, például az Ementin Kft. azon partnereinek, amelyek a kapcsolattartási adatok közzétételét szolgáltatásajánlatuk részének tekintik. Ezen szolgáltatások igénybevétele minden esetben önkéntes.
Az Ementin Kft. ezen kívül bizonyos korlátozott szolgáltatásait más vállalatokra bízza, beleértve a webhelytárolást, a webhely és egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos felhasználói kérdések megválaszolását, és más szolgáltatásokról értesítő anyagok elküldését. Az ilyen tevékenységet végző cégek csak a munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges személyes adatokat kapják meg. E vállalkozások kötelesek bizalmasan kezelni az átadott adatokat, és azokat feladatuktól eltérő célra nem használhatják fel.

Az Ementin Kft. számos különféle biztonsági technológiát és eljárást alkalmaz a személyes adatok illetéktelen hozzáférésének, felhasználásának vagy közzétételének megakadályozására. A felhasználók által megadott személyes adatokat biztonságosan ellenőrzött létesítményekben elhelyezett, korlátozott hozzáférésű kiszolgálókon tárolja. Ezen kívül egyes személyes adatok (például a hitel- és bankkártya-számok) interneten történő továbbításakor SSL (Secure Socket Layer) protokoll alapú titkosítással biztosítja azok védelmét.

A webhelyen gyűjtött személyes adatokat az Ementin Kft. a 2011. évi CXII. törvény II. 7. 8.§ (4) alapján Magyarországon vagy az EGT területén belül tárolhatja és dolgoztathatja fel.

Hozzáférés a személyes adatokhoz

A webhelyen megadott személyes adatok és kapcsolattartási beállítások áttekintésére és módosítására az ementinplus.hu Profilközpontja (Adataim módosítása) szolgál. Személyes adatainak megtekintése előtt be kell jelentkeznie az ementinplus.hu webhelyre személyi azonosítójával (felhasználónevével, jelszavával).

Lehetősége van:

a régebben megadott személyes adatok megtekintésére és módosítására.

Cookie-k

A webhelyen alkalmazott cookie-k segítségével biztosítható a regisztrációs folyamat egységessége és a webhely testreszabhatósága. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, amelyeket a weblap kiszolgálója helyez el a merevlemezen. A cookie-k nem alkalmasak programok futtatására vagy vírusok terjesztésére. A cookie egyedi módon a felhasználó számítógépének van kiosztva, és csak az adott cookie-t kiadó tartományban található webkiszolgálók olvashatják azt.

Az egyik legfontosabb céljuk az, hogy gyorsabbá tegyék a böngészést. Ha például testre szab egy webhelyet, vagy annak lapjain tallóz, a cookie a következő látogatásig megőrzi a webhely számára az adott felhasználóra jellemző információt. Ez egyszerűsíti a megfelelő tartalom célba juttatását, megkönnyíti a böngészést, stb. Amikor legközelebb visszatér a webhelyre, a korábban megadott információ visszakereshető, így egyszerűen igénybe veheti a korábban testreszabott beállításokat.

A cookie elküldéséhez a rendszer webes jelküldést, más néven műveletcímkéket (tiszta GIF-technológiát) vesz igénybe. Az Ementin Kft. a technológia segítségével összesített statisztikai adatokat gyűjt az ementinplus.hu webhely látogatottságáról (például azt, hogy hány látogató kattint valamely weblap, webnapló vagy hírlevél legfontosabb elemeire, köztük hivatkozásaira vagy grafikus elemeire). Az Ementin Kft. egyes esetekben megosztja az összesített statisztikai adatokat adatkezelésre/adatfeldolgozásra szerződött partnereivel.

A webhely látogatója meghatározhatja azt is, hogy elfogadja vagy visszautasítja-e a cookie-kat. A webböngészők többsége alapértelmezés szerint fogadja a cookie-kat, de beállíthatja böngészőjét a cookie-k visszautasítására is. Ha Ön úgy dönt, hogy visszautasítja a cookie-kat, nem használhatja ki teljes mértékben az interaktív szolgáltatásokat, sem ezen, sem más webhelyen.

Webes jelzők használata

Az ementinplus.hu weblapjai tartalmazhatnak webes jelzőnek használt képeket - más néven egy képpontból álló GIF-fájlokat -, melyek az adott lapok látogatóinak megszámlálására használatosak. Az ementinplus.hu webes jelzőket helyezhet el reklám- és hírlevelekben annak megállapítása céljából, hogy az üzenetet megnyitották-e és eleget tett-e a felhasználó a benne foglalt felhívásnak.

Bizonyos jelzőket esetleg külső szolgáltatók helyezhetnek el, elősegítendő hirdetési kampányaik vagy e-mailes kommunikációjuk hatékonyságának meghatározását. Előfordulhat, hogy ezen webes jelzők segítségével a külső szolgáltató állandó cookie-t helyez el a számítógépen, hogy bizonyos weblapok ismételt meglátogatása, illetve e-mailek újbóli megnyitása esetén felismerhesse az Ön számítógépét és ezen lapok megtekintésére vonatkozó anonim információkat állíthasson össze. Az ementinplus.hu tiltja a webes jelzők személyes adatok gyűjtésére vagy elérésére való használatát.

Egyéb adatgyűjtési módszerek

A webhely a HTTP header és IP csomag elemzés módszerét is használja a látogatói szokások, illetve a kommunikáció hatékonyságának növelésére. A rendszer a gyűjtött statisztikai adatokból további elemzéseket, számításokat végez, melynek eredményeképpen megállapítható az egyedi látogatók, bejelentkezett oldalletöltések és egyéb webes használati mutatók pontos értéke.

Az adatvédelmi nyilatkozat módosítása

Az Ementin Kft. fenntartja a jogát arra, hogy bizonyos időközönként - szükség szerint – módosíthatja, aktualizálhatja jelen nyilatkozatot. Fenntartjuk a Web rendszerünkben található információk változtatási jogát is minden előzetes bejelentés nélkül.

A módosítást követően a lap tetején látható módosítási dátum is megváltozik. Amennyiben a nyilatkozat tartalma módosul, az Ementin Kft. jól látható módon fogja felhívni arra a figyelmet a webhelyen, vagy közvetlen értesítést küld az érintetteknek. Javasoljuk, hogy rendszeresen olvassa el az adatvédelmi nyilatkozatot, így tisztában lehet azzal, hogy milyen módon valósul meg az összegyűjtött személyes adatok védelme. A szolgáltatás további használata az adatvédelmi nyilatkozat és annak összes frissítése elfogadását jelenti.

Szerzői jogok

Az Ementin Kft. oldalainak tartalma szerzői jogvédelem alá esik. Látogatóink - kizárólag a regisztrációs jogosultsági szintjüknek megfelelően - szabadon elolvashatnak bármilyen, oldalainkon megjelent információt. Az Ementin Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azonban tilos a tartalom, illetve a weboldalak bárminemű sokszorosítása, többszörözése, átmásolása, terjesztése. Az Ementin Kft. ugyanakkor hozzájárul a weboldalainak böngészéséhez, illetve kivonatok kizárólag saját felhasználási célból történő kinyomtatásához. A weboldalak tartalmának mindennemű üzleti célból történő felhasználása tilos. Terjesztési szándékkal történő másoláshoz az Ementin Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

Az SSL hitelesítésről

Bár az Interneten keresztül történő adatátvitel jelentős része jelenleg titkosítás nélkül zajlik világszerte, az Ementin Kft. megteremtette a titkosított adatkapcsolat lehetőségét is rendszere használatához.
Az Ementin Kft. nem vállalhat garanciát arra, hogy az adatoknak a szerverre - titkosítás nélkül - történő elküldése során az adatokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Ezért különösen javasoljuk, hogy adatainak biztonsága érdekében használja a 128 bites SSL kapcsolatot (Secure Socket Layer - titkosított csatorna), és ezen keresztül regisztráljon webrendszerünkbe, illetve a továbbiakban kizárólag ilyen kapcsolaton keresztül jelentkezzen be és használja a rendszer szolgáltatásait.

Az oldalainkon látható adatokról elképzelhető, hogy nem érvényesek más országokban. Elképzelhető, hogy egyes helyeken tiltják a felhasználásukat, illetve az elolvasásukat. Nem vállaljuk a felelősséget azokért az esetekért, amikor valaki olyan helyről éri el oldalainkat, és úgy használja fel a nálunk talált információkat, ahol és ahogyan azt a helyi törvények tiltják.

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy az általuk megosztott tartalomért a felhasználó felel. Különösen igaz ez a személyes adatokat (pl. arcképmás, egészségi állapotra vonatkozó információ) is tartalmazó dokumentumok nyilvánosságra hozatalára, vagy azokkal kapcsolatos más adatkezelési műveletekre, mely adatkezelésekhez az érintett előzetes hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás beszerzése a felhasználónk feladata.

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. Az Ementin Kft. a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Cégnév: Ementin Kft.

Székhely: 1162 Budapest, Viola u. 65/1

Képviseli: Veres Emese ügyvezető
Cégjegyzékszám 01-09-920783

Adószám: 14806603-2-42
E-mail: emese.veres@ementin.hu

Az adatfeldolgozó adatai, elérhetősége

Cégnév: Imagery Solutions Bt.

Székhely: 1104 Budapest Szőlőhegy utca 7/1

Képviseli: Kiss Edina ügyvezető
Cégjegyzékszám 01 06 790123
Adószám: 25416907-1-42
E-mail: olah.gergely@pixeloid.hu

Az Ementin Kft. szívesen fogadja a jogi nyilatkozattal kapcsolatos észrevételeket. Ha véleménye szerint az Ementin Kft. nem a jelen nyilatkozatban foglaltak szerint járt el, kérjük, juttassa el észrevételét elektronikus úton vagy levélben a fenti címre, és a Kamara minden tőle telhetőt megtesz a probléma mielőbbi azonosítása és megoldása érdekében.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS!

Az Ementin Kft. Internet oldalai nemcsak szakemberek számára készültek, egyes esetekben oldalainkon betegtájékoztató, vagy oktatási célú anyagok is találhatóak. Kijelentjük, hogy a webrendszerünkben található információk semmilyen körülmények között nem alkalmasak betegségek kezelésére, megelőzésére, diagnosztizálására vagy gyógyítására. Az Ementin Kft. semmilyen felelősséget nem vállal az oldalainak felhasználásából eredő egészségügyi problémákért, még akkor sem, ha az adott tartalmat szakorvos véleményezte. Az itt található információk nem alkalmasak orvosi kérdésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára. Diagnózis felállítására és betegség kezelésére kizárólag szakember képes az egyedi körülmények ismeretében.

Reméljük, hogy a felsorolt anyagokat Ön is hasznosnak találja majd, de mindig tartsa szem előtt, hogy ezek nem helyettesíthetik a szakszerű orvosi ellátást és tanácsokat. Az Ön, vagy más egészségével kapcsolatos kérdésekben mindig konzultáljon orvosával, a sürgős esetekben azonnal vegye fel a kapcsolatot a sürgősségi betegellátás körzetileg illetékes szerveivel. Panaszok esetén keressék fel háziorvosukat vagy a megfelelő szakrendelést!

Jogorvoslati lehetőségek

Az Ementin Kft-től, mint adatkezelőtől tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó
nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt - legfeljebb azonban 30 napon belül - írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény, az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy helyi önkormányzati pénzügyi érdekből, valamint az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében korlátozza. Az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni.

A valóságnak meg nem felelő adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.

A személyes adatot törölni kell, ha:

kezelése jogellenes,

az érintett kéri,

az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,

az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

azt a bíróság vagy azt Hatóság elrendelte.

Amennyiben adatkezelő az adatfeldolgozótól az adatok törlését kéri, ez esetben adatfeldolgozó köteles a műveletet 5 munkanapon belül elvégezni. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el,

a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,

a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelő e döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás
jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Adatkezelésével összefüggő jogok és kötelezettségek

I. Tájékoztatáshoz való jog
Ön jogosult tájékoztatást kérni tőlünk az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatokról.

II. Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult kérni az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatok azonnali helyesbítését és/vagy kiegészítését.

III. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult kérni, hogy a személyes adatai kezelését korlátozzuk, ha Ön vitatja az Önnel kapcsolatosan tárolt adatok pontosságát, ha az adatkezelés jogellenes és már nincs szükségünk az adatra, de nem szeretné, hogy töröljük az adatot és szüksége van ezekre jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy ellenük való védekezéshez vagy, ha tiltakozott az adatkezelés ellen.

IV. Törléshez való jog
Ön jogosult kérni az általunk tárolt személyes adatai törlését, kivéve, ha az adatok megőrzése szükséges a szabad véleménynyilvánításhoz, a tájékozódás szabadságához, jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez, közérdekből, jogi igények előterjesztéséhez vagy azok elleni védekezéshez vagy jogok gyakorlásához

Ha érvényesítette a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához való jogát, úgy a személyes adatai minden átvevőjét értesítjük arról, hogy hogyan helyesbítettük, töröltük az adatot vagy arról, hogy most már korlátozás vonatkozik az adat kezelésére, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalan erőfeszítést igényel.

VI. Adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult a részünkre megadott adatairól másolatot kérni és kérni, hogy Önnek vagy harmadik személynek ezt küldjük meg tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formában. Ha azt kéri, hogy az adatokat közvetlenül egy másik adatkezelő részére küldjük meg, úgy ezt csak akkor tesszük, ha műszakilag ez lehetséges.

VII. Tiltakozás joga
Ha a személyes adatait jogos érdek alapján kezeljük a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, úgy az adatkezelés ellen bármikor jogosult tiltakozni a GDPR 21. cikk szerint.

VIII. Hozzájárulás visszavonásának joga
Ön jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását az adatok gyűjtésével kapcsolatosan a jövőre hatályosan. A visszavonásig gyűjtött adatokat ez nem érinti.


IX. Szabályozó hatósághoz való panasz beterjesztésének joga

Ha a személyes adatai kezelése sérti az adatvédelmi jogszabályokat, vagy az adatvédelmi jogai bármilyen más módon megsértésre kerültek, úgy panaszt tehet a szabályozó hatóságnál.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: 06/1/391-1400
Fax: 06/1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL:
http://naih.hu

A helyesbítés és törlés jogának legegyszerűbb módja, ha bejelentkezik fiókjába és közvetlenül szerkeszti vagy törli az ott tárolt adatot.

Azon adatokat nem töröljük, amelyek kezelésére jogszabályi, alapító okirati vagy szerződéses kötelezettségek alapján kötelesek vagyunk.

Az Ementin Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:


a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Ementin Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Ementin Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. Az Ementin Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Ementin Kft. az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Adatvédelmi incidensek

Az Ementin Kft. mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

Incidensnek minősül " a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi."

Az Ementin Kft., mint adatkezelő az alábbi intézkedéseket teszi incidens esetén:

  • az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával a tudomásszerzést követően bejelenti a felügyeleti hatóságnál;
  • ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Amennyiben az elszámoltathatóság elvével összhangban az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor a bejelentés mellőzhető.

Az Adatvédelmi szabályzat módosításai

Annak biztosítása érdekében, hogy az Adatvédelmi szabályzatunk megfeleljen a mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek, fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosítsuk. Ez szintén vonatkozik azokra az esetekre is, amikor az Adatvédelmi szabályzatot azért kell módosítani, hogy új vagy módosított termékeket vagy szolgáltatásokat ismertessünk.

Az Ementin Kft. és szerződött partnerei mindenkor a hatályos magyar jogszabályok betartásával járnak el, különös tekintettel, de nem kizárólagosan,

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben;

a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvényben;

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) Egészségügyi Miniszteri rendeletben

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben,

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben,

a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben,

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben foglaltakra, továbbá

• az egészségügyi ágazatban ismert és elismert szakmaspecifikus Etikai Kódexekben foglalt rendelkezésekre.